Deklaracja dostępności

Raport dotyczący realizacji prac związanych z Planem Działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2021

Załącznik nr 1 - Analiza budynków Gminy Szczytniki pod kątem dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami

Załącznik nr 2 - Zestawienie kolejności dostosowania budynków Gminy Szczytniki dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Szczytniki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Szczytnikach.

 

Strona internetowa oraz Biuletyn Informacji Publicznej są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-05.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Brak możliwości odczytu tekstu maszynowo.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krystian Cierniak (adres e-mail krystian.cierniak@szczytniki.ug.gov.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 76 25 001.

 

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności można składać pisemnie za pośrednictwem:

- poczty na adres:

Urząd Gminy Szczytniki

Szczytniki 139

62-865 Szczytniki,

- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Szczytniki  (pokój nr 4 – I piętro),

- za pomocą faksu na numer: 62 76 25 274,

- za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

- za pomocą skrzynki ePUAP: /ugszczytniki/SkrytkaESP.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Wszelkie informacje dostępne są na stronie: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich/

 

Dostępność architektoniczna

Stan na dzień 01.01.2021r.

Budynek: Urząd Gminy Szczytniki, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki.

Do budynku prowadzi 1 wejście. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Budynek składa się z trzech kondygnacji. Ciąg komunikacyjny między piętrami zapewniają schody. W budynku nie ma platformy schodowej.                                                                                                                                   

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Kontrastowo są oznaczone tablice informacyjne oraz piktogramy informujące o drogach ewakuacyjnych.

W budynku Urzędu nie ma tłumacza języka migowego, istnieje możliwość uruchomienia tłumacza on-line, nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na parkingu Urzędu brak wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

 

Koordynator ds. dostępności:

Klaudia Raczyk

e-mail: klaudia.raczyk@szczytniki.ug.gov.pl

nr telefonu: 62 59 71 733