Zespół Szkół w Iwanowicach

Bilans jednostki budżetowej
Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Informacja dodatkowa