Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bilans jednostki budżetowej
Rachunek zysków i strat jednostki
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Informacja dodatkowa