Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji

INFORMACJA

Wszystkie obwieszczenia Wójta Gminy Szczytniki dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znajdują się w na stronie internetowej Gminy Szczytniki w dziale: Menu główne --> Kurendy pod adresem:

 http://szczytniki.ug.gov.pl/index.php?id=140

IOŚ.6733.3.2012 Budowa napowietrzenej linii niskiego napięcia, demontaż istniejącej linii oraz przebudowa przyłaczy do istniejących budynków mieszkalnych w msc. Iwanowice

IOŚ.6733.1.2012 Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej w msc. Staw

IOŚ.6720.1.2012 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczytniki”